مقررات دو تفاوت اصلی

سازمان حفاظت محیط زیست:

1. مديريت مواد جدید و مدیریت مواد موجود.

2. تا 31 مارس 2015 هنوز هم می تواند به اضافه در تایوان موجودی مواد شیمیایی موجود مواد شیمیایی TCSI (تایوان موجودی های شیمیایی ماده)، نشده است.

3. استاندارد ثبت نام نیاز به اطلاعات محیط زیست سايتوتوكسيسيتي.

مول:

1. مدیریت جدید مواد تنها.

2. دیگر مواد شیمیایی اضافه شده به TSCI قبول...

3. استاندارد ثبت این وب سایت نه سم شناسی محیط زیست اطلاعات مورد نیاز می باشد.