ثبت نام جدید جریان خدمات مواد شیمیایی

--> خدمات ارتباطات--> قرارداد قاضی اعلام نوع ثبت نام مشتری مربوط--> داده ها، اطلاعات، رندی یکپارچه سازی بهینه شده مطابق با الزامات ارائه اطلاعات مربوط به وزارت حفاظت از محیط زیست--> ثبت نام پیشرفت پیگیری وزارت حفاظت از محیط زیست مورد تایید---->--> > رندی می شود واگذار به مشتری پاسخ اصلی.