ثبت درخواست اطلاعات مواد شیمیایی جدید

(1) تعداد کمی از ثبت نام: اطلاعات ثبت اطلاعات اولیه ثبت نام و استفاده از مواد شیمیایی

(2) ثبت نام آسان: مقدار کمی از اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام و نقطه ذوب نقطه جوش تراکم ضرايب پارتیشن n-octanol/آب، آب حل

(3) ثبت نام استاندارد: به چهار سطح تقسیم شده: 1 ~ 10 تن; 10 ~ 100 تن; 100 ~ 1000 تن; gt; 1000 تن; ثبت نام ساده اطلاعات مورد نیاز و بیشتر فيزيكوشيميايي سايتوتوكسيسيتي و زیست محیطی اطلاعات ارزیابی خطر، قرار گرفتن در معرض ارزیابی