ثبت نام شیمیایی تایوان

مرحله اول:

در هر سال در گذشته سه سال تولید/واردات دوره gt; 100 کیلوگرم مواد شیمیایی ثبت مي شود در 1 سپتامبر سال 2015 – 31 مارس سال 2016.

از آوریل 1، 2016، سالانه تولید/واردات دوره gt; 100 کیلوگرم مواد با توجه به سازمان حفاظت محیط زیست تعیین مدت ثبت نام.

ثبت نام باید توسط تایوان تهیه کننده/وارد ساخته.

به همین ترتیب، اگر محرمانه، از طریق شخص ثالث عوامل (مانند شرکت رندی) به ثبت نام مورد نیاز است.


مرحله دوم: ثبت نام استاندارد

تایوان را مبتنی بر اطلاعات به دست آمده در مرحله اول بخش حفاظت محیط زیست صادر شده #39; ثبت نام استاندارد باید از لیست مواد شیمیایی موجود #39 اجرا; و سطح ثبت, مهلت ثبت نام.

تهیه کننده/وارد کننده باید در یک دوره مشخص در ثبت نام.