مقررات مربوط به پذیرش مجوز اداری برای ثبت نام لوازم آرایشی

ماده 1 برای لوازم آرایشی ثبت نام مجوز اداری برای لوازم آرایشی، اطلاعات مربوطه مطابق با الزامات مقررات پذیرش اداره مجوز اداری لوازم آرایشی ارائه می شود و الزامات عمومی برای اعلام اطلاعات به شرح زیر است:

(1) برای اولین بار درخواست برای استفاده خاص از مجوز اداری لوازم آرایشی ثبت نام، برای ارائه 1 نسخه از 4 نسخه کپی، نسخه باید روشن و سازگار با اصل؛

(2) 1 کپی از درخواست اصلی برای ثبت، ادامه، تغییر یا جایگزینی درخواست ثبت نام لوازم آرایشی؛

(3) علاوه بر گزارش بازرسی، مستندات اسناد رسمی، اسناد رسمی و اسناد شخص ثالث، مواد اصلی اصلی باید توسط صفحه متقاضی به واسطه فصل یا مهر تایپ شود؛

(D) استفاده از چاپ مقاله استاندارد A4، استفاده از تمایز واضح بین نشانه ها، مطابق با نظم سفارش، و محدود به یک کتاب؛

(5) استفاده از واحدهای قانونی چینی اندازه گیری؛

(6) محتویات ثبت نام لوازم آرایشی ثبت نام باید کامل و روشن باشد، همان پروژه باید در همان پر شود؛

(7) هر زبان خارجی (آدرس خارجی، وب سایت، علامت تجاری ثبت شده، نام حق ثبت نام، SPF، PFA یا PA، UVA، UVB و غیره باید در زبان خارجی مورد استفاده قرار گیرد) باید به زبان چینی استانداردی ترجمه شود و ترجمه آن به اطلاعات مربوط به زبان خارجی قبل از آن؛

(8) فرمول محصول باید به نسخه متنی و نسخه الکترونیکی ارسال شود؛

(9) نسخه متن و نسخه الکترونیکی پر باید سازگار باشد.

ماده 2 هنگام درخواست مجوز اداری برای لوازم آرایشی مخصوص خاص داخلی، اطلاعات زیر باید ارائه شود:

(1) فرم درخواست مجوز اداری لوازم آرایشی مخصوص خانم های داخلی؛

(2) نام نام محصول؛

(3) الزامات کنترل کیفیت محصول و ایمنی؛

(4) بسته بندی طراحی محصول (شامل برچسب محصول، بروشور محصول)؛

(5) گزارش بازرسی و اطلاعات مرتبط صادر شده توسط سازمان بازرسی مجوز که توسط اداره امور مواد غذایی و دارویی کشور تعیین شده است؛

(6) اطلاعات در مورد ارزیابی ایمنی مواد بالقوه خطرناک در محصول؛

(7) نظرات در مورد شرایط تولید و بهداشتی صادر شده توسط اداره نظارت و اداره مواد غذایی و دارویی استان؛

(8) درخواست ثبت نام لوازم آرایشی برای پرورش، بدن سازی، محصولات لبنی لبنیات باید به کارایی مواد و استفاده از ادبیات علمی ارائه شود؛

(9) سایر اطلاعاتی که ممکن است به مجوز اداری کمک کند.

نمونه های مهر و موم شده به یک اداره نظارت و اداره غذا و دارو استان، یک نمونه را باز نکردند.