نقطه اصلی مقررات همان دو

1. #39; مواد شیمیایی موجود #39; از مواد به معنی گنجاندن در #39; TCSI #39; صادر شده توسط وزارت کار.

2-دامنه کاربرد روش های ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز ثبت نام انواع بسیار نزدیک هستند.

3 تنها در تایوان تولید کنندگان و وارد کنندگان به ثبت نام ثبت نام-هستند. تایوان خارج از شرکت, ثبت نمی شود.

4. اگر اطلاعات محرمانه شیمیایی تایوان شرکت های خارج از وارد کننده تایوان هنگام ثبت نام ساخته شده است، از طریق شخص ثالث عوامل (مانند شرکت رندی) ثبت نام. چووان چند ماده همان می تواند ثبت نام معمول آن تثبیت شیمیایی کل.