ECHA راه اندازی یک مشاوره عمومی 12 هفته ای در یک گزارش پیش نویس علمی در مورد فتالات DINP و DIDP

آژانس مواد شیمیایی آژانس (ECHA)، به درخواست کمیسیون اروپا، شواهد علمی در مورد خطرات ناشی از مقادیر حاوی فتالات DINP و DIDP را بررسی کرده است.

بر اساس یک محدودیت موجود، این فتالات ها نمی توانند در اسباب بازی ها و وسایل نگهداری از کودکان که می توانند در کودکان توسط دهان قرار گیرند استفاده شود. در پیش نویس گزارش ECHA، نتیجه گیری می کند که محدودیت موجود موجه است و هیچ اقدامات کاهش خطر بیشتری برای کاهش قرار گرفتن در معرض کودکان به DINP و DIDP لازم نیست.

ECHA از طرف متقاضیان دعوت می کند نظرات خود را در مورد پیش نویس گزارش به تاریخ 31 ژوئیه 2012 ارائه کنند. به طور خاص، ECHA از هر گونه شواهد جدید علمی جدید که در پیش نویس گزارش مورد ارزیابی قرار نگرفت، استقبال می کند.

در مقابل زمینه فوق، کمیته ارزیابی ریسک ECHA (RAC) از نظر پیشنهاد علمی در مورد پیش نویس گزارش، با توجه به نظرات این مشاوره عمومی، درخواست شده است.