اعلامیه واردات لوازم آرایشی وارداتی برای ارائه اطلاعات

دفتر بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرکت ها اجازه می دهد یک کپی از مواد اولیه ارسال کنند

(1) ثبت نام لوازم آرایشی فرم ثبت نام مجوز بهداشت

(2) فرمول محصول (جدول ترکیب 100٪)

(3) استانداردهای کیفیت محصول (استانداردهای سازمانی)

(4) سازمان های بازرسی صادر شده توسط گزارش بازرسی

(5) بسته بندی طراحی محصول (شامل برچسب محصول)

(6) بروشور محصول

(7) مجوز و گواهینامه رایگان

ثبت مجوز اداری برای ثبت نام لوازم آرایشی

ماده 1 این مقررات باید به منظور استاندارد کردن پذیرش اعلامیه مجوز اداری لوازم آرایشی فرموله شود و اطمینان حاصل شود که اعلامیه و پذیرش مجوز اداری باز، منصفانه و بی طرفانه است.

ماده 2 مجوز اداری ثبت نام لوازم آرایشی به بررسی و تایید استفاده از مواد خام جدید برای ثبت نام لوازم آرایشی، ثبت نام لوازم آرایشی و بهداشتی داخلی و اولین واردات آرایشی می پردازد.

ماده 3 این مقررات برای پذیرش مجوز اداری ثبت نام لوازم آرایشی به عنوان مندرج در مقررات نظارت بهداشتی ثبت نام لوازم آرایشی و مقررات آن اعمال می شود.

ماده 4 دولت اداره غذا و داروی مسئولیت مدیریت اعلامیه مجوز اداری ثبت نام لوازم آرایشی را بر عهده دارد.

ماده 5 متقاضی ثبت نام مجوز اداری برای لوازم آرایشی خانگی باید یک تولید کننده ثبت شده از لوازم آرایشی باشد. لوازم خانگی داخلی ثبت نام مواد اولیه مواد اولیه مجوز متقاضیان مجوز باید لوازم آرایشی ثبت نام مواد خام شرکت های تولیدی و یا لوازم آرایشی ثبت نام شرکت های تولید.