فن آوری های جدید نانو و بسته بندی

بسته بندی مواد (مانند پلاستیک و مواد مرکب) برای نانو ذرات، که تابع کنترل استریلیزاسیون و ضد عفونی و بوی تولید. در حال حاضر برخی از شرکت ها ویژگی فناوری نانو ذرات به یخچال مواد (پلاستیک)، یخچال های ضد باکتری تولید تا حد زیادی گسترش ماندگاری مواد غذایی در یخچال استفاده می کنند. نانوذرات نیز قابل اضافه شدن به کاغذ، پلاستیک و کامپوزیت مواد مورد استفاده برای بسته بندی مواد غذایی, می تواند افزایش ماندگاری مواد غذایی بسته بندی شده.